ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็ครถยนต์ราชการ ยี่ห้อ Toyota Vigoหมายเลขทะเบียน กธ 8596 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ พส./สญด 30-07-01/7/56 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 พ.ค. 2567

54 view

-

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อื่นๆ

Share

icon