ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

16 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร 1 เดือน จำนวน 5 หลักสูตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567 : ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเพื่อเลี้ยงดูผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ม.ค. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว หลักสูตรทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว หลักสูตรการทอผ้าไหม ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2566 : จ้างขออนุมัติจัดจ้างผลิตเล่มคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 170 เล่ม พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพเพื่อใช้ในกิจกรรมเปิดบ้านรัตนาภา สัญจร ณ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพเพื่อใช้ในกิจกรรมเปิดบ้านรัตนาภา สัญจร ณ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง