ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

31 ม.ค. 2566 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 64/2 หลักสูตรการทำขนมไทยและอาหารว่าง 120 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2566 : จ้างขออนุมัติจัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 170 เล่ม พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2566 : เช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2566 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักสูตรการทำเค้กและการแต่งหน้าเค้ก รุ่นที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2566 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักสูตรสักคิ้วสร้างรายได้ รุ่นที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2566 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพหลักสูตร 1 เดือน เบเกอรี่ ชา กาแฟโบราณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2566 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2565 : ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว หลักสูตร 360 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2566 แผนกนวดแผนไทย จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2565 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565 : ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2565 : จ้างจ้างตัดแต่งต้นไม้ที่เสี่ยงเป็นอันตรายภายในศูนย์ฯ และไถดินพร้อมฝังกลบบริเวณด้านหลังศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2565 : จ้างเหมาบริการรถตู้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง