ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมการขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน ระยะที่ 3 ประจำปี 2567 บูรณาการการขับเคลื่อนร่วมกับกิจกรรมครอบครัวอบอุ่น สงขลาปันสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มี.ค. 2567

88 view

-

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อื่นๆ

Share

icon