ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมออกหน่วยสาธิตการทำยาดมสมุนไพร และเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจภายในสถานคุ้มครองฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 เม.ย. 2566

303 view

-

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อื่นๆ

Share