ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

เช่าอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร้ดตระการ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ม.ค. 2566

219 view

-

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อื่นๆ

Share