ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

13 มิ.ย. 2565

1112 view

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ สค