ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

รายงานการเงินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปีบัญชี 2565

17 ส.ค. 2566

134 view

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ สค