ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัสดุ

29 พ.ย. 2565

2632 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 

ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ.pdf

ประกาศรับสมัครงาน อื่นๆ

Share