ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และทดสอบทักษะการทำงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าออนไลน์

27 ต.ค. 2566

1706 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และทดสอบทักษะการทำงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม
และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าออนไลน์

ประกาศในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สอบถามเพิ่มเติม :
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
อีเมล : dpo.dwf@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-306-8767 (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา)

ประกาศรับสมัครงาน อื่นๆ

Share

icon