ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์และทดสอบทักษะการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าออนไลน์

20 ต.ค. 2566

1300 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์และทดสอบทักษะการทำงาน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าออนไลน์

ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (บ้านราชวิถี)

กำหนดการ

ลงทะเบียนเข้าห้องสอบ  08.45 - 09.00 น.

ชี้แจงกติกาการทดสอบ  09.00 - 09.15 น.

ทดสอบทักษะการทำงาน  09.15 - 11.15 น.

สอบสัมภาษณ์   11.15 น.  เป็นต้นไป  

สิ่งที่ต้องเตรียมมาสอบ : Notebook (โน๊ตบุ๊ค) และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้

Google map สถานที่สอบ : คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม :

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

อีเมล : dpo.dwf@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 02-306-8767 (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา)

ประกาศรับสมัครงาน อื่นๆ

Share