ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ซื้อพัสดุโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงของศูนย์เรียนรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน (360 ชั่วโมง) นวดดูแลสุขภาพ รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ต.ค. 2563

198 view

-

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อื่นๆ

Share

icon