ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนางาน “แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพสตรี สู่การเป็นผู้ประกอบการ” โดย นางสาวกุรุพิน สิงห์น้อย ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี

1 ส.ค. 2565

54 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลดไฟล์ 2. ผู้ประกอบการ.pdf