ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

การศึกษา “การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีและกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศด้านเศรษฐกิจดิจิทัล” โดย นางสาวกุรุพิน สิงห์น้อย ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี

1 ส.ค. 2565

45 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลดไฟล์ 1. พัฒนาหลักสูตร.pdf