ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

คู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ

11 ก.พ. 2565

939 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลด้านสตรี อื่นๆ

Share