ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

เอกสารวิชาการ เรื่องที่ 3 การพัฒนากลไกและกระบวนการสมัชชาสตรีแห่งชาติ

29 เม.ย. 2564

349 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลด้านสตรี อื่นๆ

Share