ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสิทธิทางสังคม พหุวัฒนธรรม ประชากรกลุ่มเฉพาะ

24 พ.ค. 2567

33 view

นาย ธรรมรัตน์ ศิริรัตน์พาณิชกุล

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผ่านระบบ Zoom Meeting นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสิทธิทางสังคม พหุวัฒนธรรม ประชากรกลุ่มเฉพาะ วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาข้อเสนอเงินอุดหนุนสวัสดิการประจำเดือน (ผ้าอนามัย) เดือนละ 200 บาท และข้อเสนอเงินอุดหนุนสตรีมีครรภ์เดือนละ 3,000 บาท ไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจน โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share

icon