ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่สตรี ในโครงการ “ส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี”

24 พ.ค. 2567

29 view

นาย ธรรมรัตน์ ศิริรัตน์พาณิชกุล

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวขอบคุณ ในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่สตรี ในโครงการ “ส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี” ระหว่าง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมี นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าววัตถุประสงค์ของการมอบทุนวัสดุอุปกรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว และผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมที่เคยผ่านการฝึกอบรมอาชีพจากสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ โดย สค. และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสตรีที่ประสบปัญหาทางสังคม และเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ผ่านการอบรมอาชีพจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ โดยมี นางจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ นางสาวอมรรัตน์ ศรีฉ่ำ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภาจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว


ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share

icon