ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม สาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือ

24 พ.ค. 2567

24 view

นาย ธรรมรัตน์ ศิริรัตน์พาณิชกุล

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การต้อนรับ นางสาวหว่อง เสี่ยว ผิง แคเทอริน (Ms. Wong Siow Ping Catherine) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม สาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเข้าร่วม ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ซึ่งทั้งสองประเทศมีความคล้ายคลึงกันด้านอายุเฉลี่ยของประชากร อัตราการเกิด อายุขัยเฉลี่ย อายุเกษียณการทำงาน ในส่วนของนโยบายสำหรับการเป็นสังคมสูงอายุมุ่งเน้นการรองรับด้านสุขภาพ เทคโนโลยี การพัฒนาสังคมองค์รวม      การรองรับข้อท้าทายด้านความต่างระหว่างวัย (generation gap) เช่น นโยบายสำหรับ Gen Y Gen Z มุ่งเน้นความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การเงิน ระบบนิเวศด้านสังคม ซึ่งกระทรวง พม. ได้วางนโยบายและมาตรการ 5X5 ได้แก่

1. เสริมพลังวัยทำงาน ตั้งตัวและสร้างครอบครัวได้ เช่น เพิ่มทักษะเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 

2. เพิ่มคุณภาพและผลิตภาพของเด็กและเยาวชน เช่น ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3. สร้างพลังผู้สูงอายุ เช่น พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

4. เพิ่มโอกาสและสร้างเสริมคุณค่าคนพิการ เช่นเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานของคนพิการ

5. ระบบนิเวศที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาความมั่นคงของครอบครัว เพื่อการเป็นชุมชนน่าอยู่สำหรับประชากรทุกกลุ่มทุกวัย ทั้งสวัสดิการในการช่วยผู้ปกครองดูแลเด็กเล็ก อากาศ และ น้ำที่สะอาด ชุมชนที่ปลอดภัย เป็นต้น


ในส่วนของประเทศสิงคโปร์ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจของประชาชน เช่น การเลือกที่อยู่อาศัย รวมถึงการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong-learning) และ การพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (reskill/upskill) อาทิ ด้านเทคโนโลยี โดยครอบคลุมกับกลุ่มคนชายขอบ (marginalized groups)


ทั้งนี้ ฝ่ายสิงคโปร์ได้กล่าวถึงแผนการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ การเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัว ประเทศสิงคโปร์ ในเดือนมิถุนายน 2567 การประชุมหารือความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย - สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme: CSEP) ในเดือนมิถุนายน 2567 การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ในเดือนกันยายน 2567 การประชุมระดับรัฐมนตรีสมัยพิเศษและการประชุมครอบครัวแห่งเอเชีย ในเดือน พฤศจิกายน 2567 ณ ประเทศสิงคโปร์

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share

icon