ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สาระน่ารู้สำหรับครอบครัว วันนี้ขอเสนอ ... ลูกขี้กลัว หวาดระแวง ผลจากพ่อแม่ใช้อำนาจกับลูก 👶

24 พ.ค. 2567

23 view

กชนุช ทองอุไร

สาระน่ารู้สำหรับครอบครัว วันนี้ขอเสนอ ...
ลูกขี้กลัว หวาดระแวง ผลจากพ่อแม่ใช้อำนาจกับลูก 👶
ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share

icon