ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

😋 วัฒนธรรมองค์กร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว วันนี้ สค. มีความรู้ดีๆ เรื่อง "ทำไมวัฒนธรรมองค์กรถึงมีความสำคัญ"

24 พ.ค. 2567

20 view

กชนุช ทองอุไร

😋 วัฒนธรรมองค์กร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
วันนี้ สค. มีความรู้ดีๆ เรื่อง "ทำไมวัฒนธรรมองค์กรถึงมีความสำคัญ"

มาหาคำตอบกันได้จากสื่อความรู้ดีๆ ที่สค. นำมาเสริฟได้เลยค่าาา
ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share

icon