ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🔴 เรียนฟรี!! ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครฝึกอาชีพ 💆‍♀️ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง 🎊 รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 30 คน 🎊

22 พ.ค. 2567

254 view

กชนุช ทองอุไร

🔴 เรียนฟรี!! ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครฝึกอาชีพ 

💆‍♀️ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

🎊 รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 30 คน 🎊

.................................

🏫 สมัครและยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือ ให้ตัวแทนมายื่น

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม .. 2567 เวลา 10.30 

 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

#นวดไทยเพื่อสุขภาพ #นวดไทย #ฟรี #อบรม #ฝึก #ทักษะ #อาชีพ #ทักษะสร้างสุข #ศูนย์เรียนรู้​ #นนทบุรี​ #ปากเกร็ด  


กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share

icon