ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

📍 ขอเชิญร่วมงาน "เวทีคนเก่ง" สู่ตลาดแรงงาน สร้างอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 พบกับบูธแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการแสดงจากกลุ่มอาชีพ 14 จังหวัด

15 พ.ค. 2567

82 view

กชนุช ทองอุไร

📍 ขอเชิญร่วมงาน "เวทีคนเก่ง" สู่ตลาดแรงงาน สร้างอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567
พบกับบูธแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการแสดงจากกลุ่มอาชีพ 14 จังหวัด

🥰 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดนนทบุรีกิจกรรม สค. อื่นๆ

Share

icon