ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ซ่อมแซมหลังคาโรงฝึกงานชั้นเดียว ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ และก่อสร้างถนนทางเดินภายในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา

13 พ.ค. 2567

31 view

-

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

Share

icon