ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

6 มิ.ย. 2567 : จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านครอบครัวขนาดใหญ่ 6 มิ.ย. 2567 : จ้างพัฒนาต่อยอด Thai Family Platfrom เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการไขสารพันปัญหาครอบครัว 30 พ.ค. 2567 : เช่าทรัพย์สิน (เช่าที่ดิน) 13 พ.ค. 2567 : ซ่อมแซมหลังคาโรงฝึกงานชั้นเดียว ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ และก่อสร้างถนนทางเดินภายในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา 8 พ.ค. 2567 : ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 8 พ.ค. 2567 : จัดซื้อวัสดุอาหารของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1 พ.ค. 2567 : ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (งบลงทุน) รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง 1 พ.ค. 2567 : งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (งบลงทุน) รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง 29 เม.ย. 2567 : รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2567 25 เม.ย. 2567 : โครงการระบบเพิ่มประสิทธิภาพผู้รับบริการและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1 เม.ย. 2567 : ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 28 มี.ค. 2567 : จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
icon