ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

24 มี.ค. 2566 : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 24 มี.ค. 2566 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24 มี.ค. 2566 : 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19 ก.พ. 2567 : การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 24 ม.ค. 2567 : การจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗ 24 ม.ค. 2567 : การจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๗ 23 ม.ค. 2567 : การจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2567 23 ม.ค. 2567 : การจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2567 3 ม.ค. 2567 : วัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพตามกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่สตรีและครอบครัว 1 ธ.ค. 2566 : จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 30 มิ.ย. 2566 : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 13 มี.ค. 2566 : จ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานการอบรมอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ