ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ ประเด็นการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงเพศภาวะ (gender responsive budgeting :GRB)

2 พ.ค. 2567

64 view

นาย ธรรมรัตน์ ศิริรัตน์พาณิชกุล

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม CB 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ ประเด็นการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงเพศภาวะ (gender responsive budgeting :GRB) โดยมี นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ประธานกรรมาธิการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

ข้อมูลทั่วไป อื่นๆ

Share

icon