ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศผลผู้ชนะจัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมฯ จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มี.ค. 2566

619 view

-


ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสาร.pdf

ข้อมูลทั่วไป อื่นๆ

Share

icon