ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ซื้อวัสดุฝึกอบรมอาชีพ (หลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) กิจกรรมขยาย Learning Center สู่ชุมชน รุ่นที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.พ. 2567

46 view

-

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อื่นๆ

Share