ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้และรางวัลต้นแบบนวัตกรรมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

21 ก.พ. 2567

80 view

-

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจำปีสิรินธร ชั้น 19 A อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้และรางวัลต้นแบบนวัตกรรมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเกณฑ์การประกวดรางวัสสุดยอดการจัดการความรู้และรางวัลต้นแบบนวัตกรรมกรม สค. โดยมี ผู้บริหาร คณะกรรมการ ข้าราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว


ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share