ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. เข้าร่วมงานสัมมนา “ธุรกิจ ความหลากหลายทางเพศสภาพ และวิถีแห่งอนาคต” (Business GENDER DIVERSITY and the PATH AHEAD) โดย กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี

12 ก.พ. 2567

54 view

ธรรมรัตน์ ศิริรัตน์พาณิชกุล

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมงานสัมมนา “ธุรกิจ ความหลากหลายทางเพศสภาพ และวิถีแห่งอนาคต” (Business GENDER DIVERSITY and the PATH AHEAD) โดย กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดการยกระดับความสำคัญเรื่องความหลากหลาย และการแสดงออกทางเพศในองค์กรของประเทศไทย สู่สากล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน และประสานความร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติทุกภาคส่วน ที่ให้ความสำคัญกับข้อปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรด้านความยั่งยืนระดับโลก โดยมี คณะผู้บริหาร พม. ข้าราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในงานสัมมนาดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share