ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรม "A Safe Journey With Her"

12 ก.พ. 2567

41 view

ธรรมรัตน์ ศิริรัตน์พาณิชกุล

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:30 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรม "A Safe Journey With Her" โดยมีนายแพททริก เฮมเมอร์ เอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กฯ เป็นประธาน เพื่อถอดบทเรียนจากการจัดงาน การแลกเปลียนความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป และส่งมอบหน้าที่ให้กับสถานทูตเนเธอร์แลนด์ ที่จะเป็นผู้นำในการจัดเตรียมงานครั้งต่อไปในปี 2567 

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share