ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ก.พ. 2567

130 view

-

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อื่นๆ

Share

icon