ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็ครถยนต์ราชการ ยี่ห้อ ISUZU รถโฟร์วิล หมายเลขทะเบียน กฉ-4157 พิษณุโลก สค./สคอ.พล/จ1/04/01/2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ม.ค. 2567

97 view

-

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อื่นๆ

Share

icon