ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน จำนวน 1 หลักสูตร (หลักสูตรการผสมเครื่องดื่มและน้ำสมุนไพรเบื้องต้น) ณ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ม.ค. 2567

397 view

-

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อื่นๆ

Share

icon