ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ซื้อวััสดุฝึกอบรม(อุปกรณ์สำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก)ภายใต้กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวกลุ่มสตรีบ้านหนองท่าควายหมู่ 7 ตำบลนาปรังอำเภอปงจังหวัดพะเยาและกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลป่าแฝกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ธ.ค. 2566

123 view

-

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อื่นๆ

Share

icon