ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้กำลังใจครอบครัวเด็กชายที่ถูกทำร้ายร่างกายในเหตุการณ์ความรุนแรง

3 ธ.ค. 2566

101 view

ธรรมรัตน์ ศิริรัตน์พาณิชกุล

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุดา สุหลง รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ ผู้บริหารกระทรวง พม. ทีม One Home พม. จังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้กำลังใจครอบครัวเด็กชายที่ถูกทำร้ายร่างกายในเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์และวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว ณ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share