ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง พร้อมพบปะให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่

3 ธ.ค. 2566

104 view

ธรรมรัตน์ ศิริรัตน์พาณิชกุล

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 65 พร้อมพบปะให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวเด็กในครอบครัวยากจน มอบชุดของขวัญสำหรับเด็กเล็ก เยี่ยมชมการเรียนการสอนระบบมอนเตสซอรี่ (Montesssori) เยี่ยมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “บ้านรัตนาภา สัญจร” โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งออกบูธแสดงผลงาน จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่ได้รับทุนประกอบอาชีพของกระทรวง พม. โดยมี นางสุดา สุหลง รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และเยี่ยมชมการออกหน่วยดังกล่าว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ชั่วคราว) บริเวณโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share