ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. จัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ “Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ 2023” วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมเดอะทวินทาวน์ นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ “Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ 2023” และมอบใบรับรองให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง และครบวงจร ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายถือเป็นแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพและวางแผนทดลองการจำหน่ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำงานกับกลุ่มเปราะบางและบูรณาการความร่วมมือกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพีธีปิดกิจกรรมดังกล่าว

20 พ.ย. 2566

221 view

-

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมเดอะทวินทาวน์ นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ “Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ 2023” และมอบใบรับรองให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง และครบวงจร ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายถือเป็นแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพและวางแผนทดลองการจำหน่ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำงานกับกลุ่มเปราะบางและบูรณาการความร่วมมือกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพีธีปิดกิจกรรมดังกล่าว


ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share

icon