ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

20 พ.ย. 2566

38 view

ธรรมรัตน์ ศิริรัตน์พาณิชกุล

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวง พม. คณะผู้บริหาร สค. ข้าราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share