ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต (สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ลดรายจ่าย)

20 พ.ย. 2566

39 view

ธรรมรัตน์ ศิริรัตน์พาณิชกุล

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคใต้ สงขลา นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต (สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ลดรายจ่าย) โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม วัตุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน และที่สำคัญเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพสามารถพึ่งตนเองได้ ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนางฤทัย ใหม่จันทร์ทอง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ นางสาวรัตน์ติกรณ์ ศรีสุรนันท์ เลขานุการกรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share