ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจบทบาทของกระทรวง พม.

20 พ.ย. 2566

28 view

ธรรมรัตน์ ศิริรัตน์พาณิชกุล

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.10 น. ณ โรงแรมเซาท์เทอร์น แอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจบทบาทของกระทรวง พม. โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญกระทรวง พม. โดยมีผู้บริหาร พม. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share