ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. ประชุมผู้บริหารกรม สค. NEXT STEP : DWF 2024 – 2025 เพื่อหารือการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3 ต.ค. 2566

191 view

กชนุช ทองอุไร

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม DWF Meeting Room ชั้น 12  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรม สค. NEXT STEP : DWF 2024 – 2025 เพื่อหารือการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามภารกิจกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และการจัดทำโครงการเพื่อนำเสนอในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 -2568 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share

icon