ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับช่องทางการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ (ทอฝัน by พม.)

19 ก.ย. 2566

132 view

ศศิวิภา ศิริรักษ์