ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม

18 ก.ย. 2566

31 view

ธรรมรัตน์ ศิริรัตน์พาณิชกุล

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 19:00 น. ณ วัดโสภณาราม ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายวันชัย นาเมืองรักษ์ อายุ 55ปี บิดาของ นางสาวจารุวรรณ นาเมืองรักษ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มงาน ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว โดยมี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สค. เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share