ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. ร่วมแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ความเห็นทั่วไป ข้อ 26 ว่าด้วยสิทธิเด็กและสิ่งแวดล้อม

18 ก.ย. 2566

28 view

ธรรมรัตน์ ศิริรัตน์พาณิชกุล

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 16:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 กรมกิจการเด็กและเยาวชน และผ่านระบบ Zoom Meeting นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กความเห็นทั่วไป ข้อ 26 ว่าด้วยสิทธิเด็กและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางสาววาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และประธานเครือข่ายสิทธิเด็กแห่งประเทศไทย แสดงเจตนารมณ์ในการทำงานร่วมกัน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เด็กและเยาวชนในด้านสิทธิเด็ก การสร้างความตระหนักและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิทธิเด็กและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างการรับรู้และร่วมเฉลิมฉลองการเปิดตัว ความเห็นทั่วไป ข้อ 26 ว่าด้วยสิทธิเด็กและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก โดยมีผู้บริหาร พม. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการแสดงเจตนารมณ์ดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share