ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. ประชุมคณะทำงานกำกับและบริหารจัดการระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line ครั้งที่ 3/2566

18 ก.ย. 2566

140 view

-

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับและบริหารจัดการระบบเพื่อนครอบครัว Family Line ครั้งที่ 3/2566 วัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมี นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะทำงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สค. และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share

icon