ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาครอบครัว ครั้งที่ 1/2566

18 ก.ย. 2566

28 view

ธรรมรัตน์ ศิริรัตน์พาณิชกุล

นจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาครอบครัว ครั้งที่ 1/2566 วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2566 และหารือแนวทางการติดตามการรายงานผลการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2565 ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566 - 2568) โดยมี ผู้บริหาร คณะกรรมการ ผู้แทนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share