ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

มาตรการประหยัดพลังงานและจัดการทรัพยากร

7 ก.ย. 2566

717 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและจัดการทรัพยากร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


ดาวน์โหลดไฟล์ info มาตรการประหยัดพลังงานและจัดการทรัพยากร.jpg ประกาศ สค. เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและจัดการทรัพยากร.pdf

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share