ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. ประชุมหารือแนวทางการเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพของบุคคลที่อยู่ในความดูแลของกระทรวง ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

17 ส.ค. 2566

130 view

ธรรมรัตน์ ศิริรัตน์พาณิชกุล

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 15:30 น. ณ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพของบุคคลที่อยู่ในความดูแลของกระทรวง ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วัตถุประสงค์เพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. การสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน

2. การเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของบุคคลในสถานหรือศูนย์สงเคราะห์ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยมี รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้บริหาร พม. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

ข้อมูลทั่วไป อื่นๆ

Share