ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรอง จนท.ร่างขอบเขตและผู้ตรวจรับพัสดุ จ้างทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 40 ชุด การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังสตรีเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ UN women

16 พ.ค. 2566

115 view

สิริยาภรณ์ แดงกูร

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share