ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

Creating innovators

8 พ.ค. 2566

389 view

ประพันธ์ จันโท


ขอเชิญชวนบุคลากรสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรุ่นใหม่ ที่กล้าคิด กล้าทำ มีแรงบันดาลใจ และพร้อมที่จะสร้างนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนา สค. ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นนวัตกรด้านสังคมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงนโยบาย การบริการ และกระบวนการทำงานด้านสตรี ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Creating Innovators: นวัตกรด้านสังคมรุ่นใหม่ของ สค. ระหว่างวันที่ ๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยขอให้ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กรอกใบสมัครและแบบสำรวจความคิดเห็นและแบบสำรวจความคิดสร้างสรรค์ ตามลิงค์ด้านล่าง และตาม QR Code ที่ปรากฏบนป้ายกิจกรรมนี้ทั้งนี้จะประกาศผลการสมัครให้หน่วยงานทราบทางเว็บไซต์ สค. ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖


 >>> สมัครที่นี้ <<<


ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารเพิ่มเติม Creating Innovators.pdf

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share

icon